Bilsem Sınav Tarihleri 202212 Şubat

2022 Bilsem sınav tarihleri belli oldu. Peki BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? Bilsem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak. İşte 2, 3, 4. sınıf bilsem sınavları ile ilgili detaylar…

Bilsem Sınavları Ne Zaman 2022

Bilsem sınavları 19 Şubat – 8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

2022 BİLSEM TAKVİMİ

29-31 Aralık 2021 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
03-07 Ocak 2022 Bilgilendirme toplantılarının yapılması
10-21 Ocak 2022 Gözlem formlarının doldurulması
02 Şubat 2022 Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
19 Şubat 2022 08 Mayıs 2022 Öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınması
13 Mayıs 2022 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
16-23 Mayıs 2022 İtiraz başvurularının alınması
24 -30 Mayıs 2022 İtirazların değerlendirilmesi
16-30 Mayıs 2022 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
03 Haziran 2022 Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
13 Haziran 2022-12 Ağustos 2022 Bireysel değerlendirmelerin yapılması
19 Ağustos 2022 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
22-26 Ağustos 2022 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
29 Ağustos 2022-05 Eylül 2022 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
29 Ağustos 2022-09 Eylül 2022 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Bilsem Sınav Giriş Belgeleri

Bilsem sınav giriş yerleri 2 Şubat 2022 tarihi itibari açıklanacak. Bilsem sınav giriş belgelerinizi okul müdürlüklerinizden alabilirsiniz.

Bilsem Sınavları Hakkında

2021-2022 eğitim öğretim yılında örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır. Öğrenci tanılama işlemleri, 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanı/alanlarında aday gösterilecek öğrenciler için kılavuz takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecektir

2022 Bilsem Sınavları Nasıl Yapılacak?

3.5.Ön Değerlendirme Uygulama Esasları
a)Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
b)Uygulamaya girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecektir.
c)Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM’larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise farklı RAM’larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilecektir.
ç)Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.
d)Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 (beş) oturum şeklinde yapılacaktır.
e)Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecektir.
f)Ön değerlendirme uygulamalarında Bakanlıkça belirlenen ölçme araçları kullanılacaktır. Uygulamalara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
g)Ön değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri” 02 Şubat 2022 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi /İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanacak olup fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.
3.6.Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacaktır.
a)MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.
b)Uygulama giriş belgelerinin yayımlandığının duyurulma sorumluluğu okul müdürlüklerine, imza karşılığı teslim alınma sorumluluğu ise öğrenci velilerine aittir. Belgelerin imza karşılığı teslimi zorunlu olup bu durum dışında yapılan uygulamaların sorumluluğu okul müdürlüklerine aittir.
c)Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.
ç)Resim ve müzik yetenek alanlarında değerlendirmeye alınacak öğrenciler giriş belgelerinde belirtilen saatten 30 dakika önce; genel zihinsel yetenek alanında uygulamaya alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yer alan saatte uygulama merkezlerinde hazır bulunacaklardır. Öğrenciler giriş belgelerindeki randevu saatinden en fazla 15 (on beş) dakikaya kadar olan gecikmelerde değerlendirmeye alınacak olup bu sürenin aşılmasından sonra değerlendirmeye alınmayacaklardır.
d)Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmeleri RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanı değerlendirmeleri ise BİLSEM’lerde yapılacaktır ancak değerlendirmeler RAM’ların ve BİLSEM’lerin fiziki koşullarının uygun olmaması ve değerlendirmenin gerçekleştirileceği kurumun da ilgili RAM’ların ve BİLSEM’lerin hizmet verdiği il-ilçede bulunması şartı ile Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun kararı ile Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.
e)Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmelerine ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak, değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanında bulunduğu RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanları için ise değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanındaki BİLSEM’lerde muhafaza edilecektir.
f)Değerlendirmelerde görev alacak uygulayıcılara beyanlarına bağlı olarak kendileri ile üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunan öğrencilerin değerlendirmelerinde görev verilmeyecektir.
g)Değerlendirme sonuçlarının uygulayıcılar tarafından elektronik ortamda sisteme işlenebilmesi için, değerlendirmenin yapıldığı kurum müdürlüklerince, öğrencilerin “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri (Sınav Merkezi)/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama Girişi” ekranında “GİRDİ” olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.
h)Uygulayıcılar, öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Not Girişi” ekranı üzerinden sisteme işleyeceklerdir.
ı)Değerlendirme ve sonuçların kayıt altına alınması uygulayıcıların; gizliliğinin sağlanması ise uygulayıcıların ve değerlendirmenin gerçekleştirildiği kurum müdürlüklerinin sorumluluğundadır.
3.6.1.Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme
a)Bireysel değerlendirmelerde Bakanlıkça belirlenen zekâ ölçeği/ ölçekleri kullanılacaktır.
b)Öğrencilerin randevuları; RAM’ların sorumluluk bölgelerinde bulunan öğrenci, uygulayıcı
sayısı ile RAM’larda bulunan test bataryalarına göre ve takvimde öngörülen tarih aralığında, resmî tatillerin dışında, randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulacaktır.
c)Yasal mazereti bulunmayan uygulayıcıların tamamı değerlendirme sürecinde görevlendirilecektir.
ç)Değerlendirmelerin yapılacağı kurumların belirlenmesinde öğrenci ve uygulayıcı hareketliliğinin en aza indirilmesi esastır. Ancak görev yaptığı RAM’da değerlendirme gerçekleştirilmeyecek olması ya da değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından ilgili RAM’daki uygulayıcı, Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun kararı ile yine uygulayıcı hareketliliği en az düzeyde tutulacak şekilde değerlendirmelerin devam etmekte olduğu diğer RAM’larda da görevlendirilebilecektir.
d)Uygulamalar, öğrenci velileri ile uygulayıcıların, değerlendirme öncesinde ve sonrasında karşılaşmayacağı şekilde planlanacaktır. Öğrencinin uygulamaya alınmasından ve uygulama sonrasında veliye tesliminden kurum müdürlükleri sorumlu olacaklardır.
e)RAM dışındaki kurumlarda gerçekleştirilen değerlendirmelerde kullanılan test bataryaları ilgili RAM’ın sorumluluğundadır.
f)Uygulayıcı tarafından, uygulamanın yapılamayacağı kararına varıldığı durumlarda (öğrencinin, performansını etkileyecek derecede görme, işitme engelinin olması; Türkçeye ölçeğin gerektirdiği kadar hâkim olmaması vb.) öğrenci değerlendirmeye alınmayacak olup durum tutanak ile tespit edilerek il tanılama sınav komisyonları aracılığı ile Merkez Tanılama Sınav Komisyonuna bildirilecektir.
3.6.2.Resim Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme
a)Değerlendirmeler Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.
b)Değerlendirmeler 2 (iki) oturumdan oluşacak ve her 1 (bir) oturum 40 (kırk) dakika sürecektir.
c)Öğrenci randevuları takvimde öngörülen tarih aralığında Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun belirleyeceği değerlendirme tarihleri için de oluşturulacaktır.
ç)Değerlendirmeye girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.
3.6.3.Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme
a)Değerlendirmeler Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.
b)Öğrencilerin randevuları; takvimde öngörülen tarih aralığında, resmi tatillerin dışında, randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulacaktır.
c)Değerlendirmeler her gün için 4 (dört) oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
ç)Değerlendirmeye yönelik hazırlanan “Örnek Uygulama Videosu” http://orgm.meb.gov.tr web adresi üzerinden izlenebilecektir. İlgili videonun her oturum öncesinde öğrencilere uygulama merkezi müdürlüklerince izletilmesi zorunludur.
d)Değerlendirmeye girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.

Bilsem 2022 Kılavuzu İndir PDF

Yorumlar (0)