6. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları 2022 MEB6 Ocak

6.sınıf bursluluk sınavı konuları 2022 Meb. 4 Eylül 2022 tarihinde yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 2022 İOKBS’ye hazırlanan 6. sınıf öğrencileri için 2022 İOKBS 6. sınıf bursluluk sınavı konularını hazırladık. İşte sınavda hangi dersten hangi konulardan soru çıkacak detaylar…

Bursluluk sınavında hangi konulardan soru çıkacak. İşte 6. sınıflar için ders ders bursluluk sınavı konuları…

2022 İOKBS HANGİ DERSTEN KAÇ SORU VAR?

 • TÜRKÇE 25 SORU
 • MATEMATİK 25 SORU
 • FEN BİLİMLERİ 25 SORU
 • SOSYAL BİLGİLER 25 SORU(5 TANE DİN KÜLTÜRÜ)

2022 İOKBS BURSLULUK SINAVI KONULARI

2022 İOKBS 6. Sınıf Türkçe Konuları

T.6.1. DİNLEME/İZLEME
T.6.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.6.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.6.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.6.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.6.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.6.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.6.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.6.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.6.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
a) Öğrencilere reklam filmleri dinletilerek/izletilerek bunlardaki mesajların ve örtülü anlamların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yaptırılır.
b) Öğrencilerin içeriklerdeki tutarlılığı sorgulamaları sağlanır.
T.6.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.6.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.
Katılımlı, katılımsız, grup hâlinde ve not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır.
T.6.2. KONUŞMA
T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır.
T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular.
Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.6.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerini kullanmaları sağlanır.
T.6.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş
kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.6.3. OKUMA
Akıcı Okuma
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.6.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.
T.6.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.
Söz Varlığı
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük,
atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur.
T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.11. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.
T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadeleri üzerinde durulur.
Anlama
T.6.3.14. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
Konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat) söz sanatları verilir.
T.6.3.15. Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.6.3.16. Okuduklarını özetler.
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.
T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
T.6.3.23. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar.
a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Metinlerin tema, konu, olay örgüsü ve karakterler açısından karşılaştırılması sağlanır.
T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir.
b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
T.6.3.27. Şiirin şekil özelliklerini açıklar.
Şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur, bunların türlerine değinilmez.
T.6.3.28. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma üzerinde durulur.
T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
a) Öğrencilerin haber fotoğrafları ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.
b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiklerinin sorgulanması sağlanır.
T.6.3.31. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.
T.6.3.32. Medya metinlerini değerlendirir.
İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.
T.6.3.33. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.6.3.34. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin sorgulanması sağlanır.
b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.
T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.6.4. YAZMA
T.6.4.1. Şiir yazar.
T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarının taslağını oluşturmaları ve ilk paragrafta amaçlarını ifade etmeleri sağlanır.
b) Öğrenciler yazılarında günlük hayattan örnekler vermeleri için teşvik edilir.
T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.
a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları sağlanır.
b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.4.5. Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır.
T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.6.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerinin kullanılması sağlanır.
T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler.
a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu konusuna değinilmez.
b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır.
Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medyada paylaşmaya teşvik edilir.
T.6.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin
Türkçelerini kullanır.
T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.6.4.14. Kısa metinler yazar.
Duyuru, ilan ve reklam metinleri yazdırılır.
NOT: Öğrenciler Türk Dil Kurumunda yer alan yazım kurallarından ve noktalama işaretlerinden sorumludur.

2022 İOKBS 6. Sınıf Matematik Konuları

6.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler
6.1.2. Çarpanlar ve Katlar
6.1.3. Kümeler
6.1.4. Tam Sayılar
6.1.5. Kesirlerle İşlemler
6.1.6. Ondalık Gösterim
6.1.7. Oran
6.2. CEBİR
6.2.1. Cebirsel İfadeler
6.4. VERİ İŞLEME
6.4.1. Veri Toplama ve Değerlendirme
6.4.2. Veri Analizi
6.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
6.3.1. Açılar
6.3.2. Alan Ölçme
6.3.3. Çember
6.3.4. Geometrik Cisimler
6.3.5. Sıvı Ölçme

2022 İOKBS 6. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

 1. Ünite- Güneş Sistemi ve Tutulmalar
 2. Ünite- Vücudumuzdaki Sistemler
 3. Ünite- Kuvvet ve Hareket
 4. Ünite- Madde ve Isı
 5. Ünite- Ses ve Özellikleri Ünitesinin;
 6. Ünite- Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı
 7. Ünite- Elektrik Devreleri

2022 İOKBS 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

 1. BİREY VE TOPLUM
 2. KÜLTÜR VE MİRAS
 3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
 4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
 5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
 6. ETKİN VATANDAŞLIK
 7. KÜRESEL BAĞLANTILAR

2022 İOKBS 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

6.1. PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI
6.2. NAMAZ
6.3. ZARARLI ALIŞKANLIKLAR
6.4. HZ. MUHAMMED’in (s.a.v.) HAYATI;
6.5. TEMEL DEĞERLERİMİZ

Yorumlar (50)

Tüm Yorumlar

 • şeyh
  peki taban puan ve kaç doğru kaç yanlış
 • Uzaktan Eğitim Öğrencisi
  Uzaktan Eğitim Öğrencisi
  bu yanlış mı? Bir sitede çıkmayacak olanlarda yazıyordu. herhalde bu kadar konu çıkmaz herhalde yanlış bu :( zaten hiçbişey öğrenemedik nasıl yapacağım
 • ekara
  Geçen yıl çıkmayacak olan konular MEB tarafından verilmiş. Bu sene henüz böyle bir açıklama yok. Yani tüm konulardan sorumlusunu şimdilik. Eğer ilerleyen günlerde açıklama olursa belirtilecektir.
 • joker
  biz matematikte geometri ve ölçümü öğrenmenmedik nasıl sınavda yapalım
 • menekşe bulut
  menekşe bulut
  merheba ben öğretmen menekşe arkadaşlar böyle birsey yoktur telaşlanmanıza gerek yoktur sizin sadece işlediğiniz konuya kadar olucaktır haberiniz olsun bu da doğru değildir
 • menekşe bulut
  menekşe bulut
  iyi dersler
 • Bbklk
  Farkındaysanız sınav 25 nisanda osmana kadar öğreneceğiz konuları
 • Buğlem
  Çok doğru çok sağolun çalışıp kazanırsam size teşekkür ederim kazanmaya yardım etmiş oldunuz İnşallah kazanacağım
 • Yağmur Sevim
  Yağmur Sevim
  Ama 2020 de 1. Dönem konuları çıkmıştı virüs var diyeyse bu yıkda virüs var
 • Yağmur Sevim
  Yağmur Sevim
  Ayrıca uzaktan eğitimde hiç bir şey anlıyamıyoruz bu kadar konuyu nasıl yapıcaz
 • Umutsuz bir öğrenci
  Umutsuz bir öğrenci
  Birinci dönemden mi? olacak çok merak ediyorum ve biz çok konuyu işlemedik bu site yalan sanırım ama doğrularınkinde de biz işlemedik ne olacak bizim bu halimiz :(
 • Mehru unus
  Mehru unus
  25 nisana kadarki konulardan cikacak heralde. Peki o tarihe kadar mufredatta hangi konular var? Bilen yazabilir mi?
 • Jony
  Görmediğimiz konular var
 • Fırat Boran Yiğit
  Fırat Boran Yiğit
  Biz bu yıl da geçen yıl da uzaktan eğitim yüzünden yapamadık bu yıl bunlar çıksa çok çalışmam gerekiyor
 • kübra
  çıkacakmı acaba
 • Büşra
  Bunlar gerçek mi ????
 • Gereksiz işte
  Gereksiz işte
  Yaww kitabtaki bütün konular var biz boe okuldayken uzaktan eğitimde bu konuları ögrenmemiştik Allahım yarabbim ya
 • Adıma gerek yok
  Adıma gerek yok
  Menekşe öğretmenim çok teşekkür ederim bende bütün konulardan sorumluyuz zannettim çok telaşlandım biz daha buralara kadar gelmedik inşallah dediğiniz gibidir
 • allah koronanın belAsını versin
  allah koronanın belAsını versin
  gerçekten bu konular cıkacaksa allah meb e beyın versın ıslemedıgımız konular var işlemedıgımız konular cıkarsa katılmıyacagım🤔😮😶😣
 • öğrenci
  geçen sene virüs var diye sadece 1. dönem konularından sorumluyduk ama bu senede virüs var ve her iki dönemden de sorumluyuz bu nasıl oluyor????
 • Nisa
  Yani görmediğimiz konular var bu yıl acaba beceri temelli mantık sorular çıkacakmı
 • ECE
  BU KADAR KONUYU VERDİNİZ O ZAMAN HOCALAR DERSİ DOĞRU VE DÜZGÜN ANLATSIN Kİ BU KONULARA ÇALIŞALIM
 • deniz
  çok saçma bukadar konuyu nasıl yapacağız daha öğretmen anlatmadan nasıl anlıyalım
 • prenses
  zatn burda tüm konular yok ve gayet konuları güzel vermişler .teşekkürler
 • prenses
  tüm konuları işleyecez sınava kadar
 • behçet baki
  behçet baki
  biz matematikte 3 konuyu işlemedik daha=(
 • 6. Sınıf öğrencisi
  6. Sınıf öğrencisi
  25 nisana kadar bütün üniteler bitmiyor. Bence bütün derslerin en son üniteleri dahil olmamalı
 • rümeysa
  rümeysa
  inşallah herkes sınavını başarıyla tamamlar
 • Meryem
  Teşekkürler yazdığınız için
 • aydın arda (öğrenci)
  aydın arda (öğrenci)
  bu kadar konu yoktur herhalde :(
 • aydın arda (öğrenci)
  aydın arda (öğrenci)
  arkadaşlar sınav tarihi nedir
 • Çok bilmiş
  Çok bilmiş
  Yahu burada dikkat edin "25 Nisan'da" kadar çıkacak olan konulardan sınava gireceğimizi sölüyor MEB'in sitesi nerden yanlış olacak!!!¿¿¿
 • bir garip öğrenci
  bir garip öğrenci
  off ya bu konuların yarısını uzaktan gördük biz bu konuların %100'ü bilsek eyw ama bilmiyoruz o nolacak bari sınav kolay olsada kazansak inş.
 • SaNa nE?
  Allah kolaylık versin
 • Meb avukatı
  Meb avukatı
  Oglim MEB mi dogri siz mi yaw
 • Lale
  Arkadaşlar bu site yanlış
 • Aşk
  Allah belanızı versin yani biz nasil bursluluğu kazanicaz ha nasıl
 • Aşk
  Bize hayal kırıklığı yasatarak elinize ne geciyor hı ne geciyor sizin gibi insanların bizim ulkemizde yeri yoktur
 • Memetcan Döğer
  Memetcan Döğer
  İnşallah sınav iyi geçer
 • Öğrenciyiz
  Öğrenciyiz
  Türkçe konuları yok ayrıca matematik te geometri işlemedik resmen geçenkine kopyalayıp yapıştırmışlar yalan inanmayın işlediğiniz konulardan sorulacak aksi taktirde işlenmeyen konulardan verirlerse şikayette bulunacağımız için iptal olup,düzeltilip be en sonunda tekrardan sınav olur. Ama org yazdıysa bilmiyorum.
 • Reyhan
  Bursluluk sınavından kaç puan almalıyız.(2021). Şimdiden herkese başarılar.
 • soru işareti
  soru işareti
  ingilizce ?
 • Gülbahar Çavuş
  Gülbahar Çavuş
  Türkiyedeki eğitim sistemini hiç sevmiyorum herşeyi bizden bekliyorlar herşey Camiden istenmez ki.Korede teneffüsler 40 dersler 30 dk ödev vermiyorlar öğrencileri hep ticaretin sosyal alanın olduğu yerlere götürüp etraflarını tanımasına yardımcı oluyorlar.Çocuklarda bu sayede okuldan soğumuyorlar Yurt dışına taşınacaksanız GÜNEY KORE'YE taşının.😊
 • Bir öğrenci
  Bir öğrenci
  Arkadaşlar demişsiniz ki biz bu konuları işlemedik fakat biz bursluluk sınavı zamanına kadar bunları işliyeceğiz
 • Kader
  Süperrr
 • mehmet kartal başaran
  mehmet kartal başaran
  Çok işime yaradı çok teşekkürler
 • Damla
  Türkçe kısmını anlamayan tek ben miyim?
 • Asiye Nur Ateş
  Asiye Nur Ateş
  Kolay sorular var mi
 • 6 .sinif
  Sorular zor mu
 • bursluluk sınavına girecek öğrenci
  bursluluk sınavına girecek öğrenci
  sorular kaç puan